قوانین

کليه اصول و رويه ها منطبق با قانون تجارت الکترونيک و قانون حمايت از مصرف کننده است.

  • حداقل شرایط سنی برای عضویت در پایدار 18 سال تمام می باشد.

    از کليه متقاضيان هنگام ثبت نام اطلاعات کامل هويتي اخذ خواهد شد.

    ورود به وب سایت به منزله پذیرش قوانین پایدار می باشد.

  • عضويت نماينده فروش با دريافت قرارداد او توسط شرکت رسميت مي يابد.

    فعالیت در شرکت و اخذ پاداش منوط به انعقاد قرارداد کتبی می باشد.

    فروش بعد از ثبت نام اولیه و دریافت کد واحد باید از طرق اعلام شده از سوی شرکت، نسبت به تایید قرارداد خود اقدام نماید.